Box 3 Reglementen


Aanmelden


 1. Ik verklaar dat alle invulvelden volledig, juist en correct zijn ingevuld. Ik accepteer dat eventuele fouten bij het invullen ertoe kunnen leiden dat ik niet kan deelnemen aan deze actie.
 2. Ik accepteer de voorwaarden van het Reglement die gelden bij de deelname aan deze actie.
 3. Ik accepteer dat mijn aanmelding en deelname pas volledig is nadat ik het deelnamebedrag conform de voorwaarden van het Reglement vooraf heb voldaan via de betaalmodule.

Reglement

Artikel 1. Aanmelding


 1. Om geregistreerd te worden als deelnemer (“ Deelnemer”), dient de Deelnemer zich aan te melden via de website www.gtdienst.nl waarbij in de aanmeldprocedure akkoord dient te worden gegaan met toepasselijkheid van onderhavig Reglement.
 2. Deelnemer is ermee akkoord dat Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. ( “GT”) een redelijke termijn gegund wordt om de aanmelding van Deelnemer te verwerken en vervolgens tijdig rechtsgeldig bezwaar te maken. De termijn voor GT om de aanmelding te kunnen verwerken, bedraagt ten minste 7 (zeven) werkdagen.

Artikel 2. Verschuldigd bedrag en betaling


 1. De belangenbehartiging door GT geschiedt op basis van een eenmalig van te voren te betalen vast bedrag ad Euro 500 excl. BTW. Dat bedrag is een tegenprestatie voor de door GT te verrichten werkzaamheden in het kader van deze massaal bezwaarprocedure tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017, indien u vermogensrendementsheffing (box 3) moet betalen (“massaal bezwaarprocedure”).
 2. Zodra de inschrijving door GT is ontvangen, start de dienstverlening en is geregistreerd Deelnemer te allen tijde het vaste bedrag bedoeld in lid 1 verschuldigd.
 3. Indien na voltooiing van de aanmelding binnen 7 (zeven) dagen geen betaling, om wat voor reden dan ook, is ontvangen van de geregistreerd Deelnemer, heeft GT het recht om de geregistreerd Deelnemer niet meer te vertegenwoordigen en haar dienstverlening stop te zetten.
 4. De geregistreerd Deelnemer verklaart uitdrukkelijk het vaste bedrag bedoeld in lid 1 verschuldigd te zijn indien:
  • Deelnemer de volmacht herroept en/of de samenwerking met GT beëindigt;
  • Deelnemer zelf tot een regeling komt met de Belastingdienst door middel van onderhandeling of door het voeren van een rechtszaak.
 5. De geregistreerd Deelnemer betaalt het in dit artikel bedoelde verschuldigde bedrag via payment provider Buckaroo. Via iDEAL kan de geregistreerd Deelnemer de betaling afhandelen met zijn eigen bank. GT is geen partij bij de betalingstransactie en is jegens geregistreerd Deelnemer niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen of nalaten van Buckaroo.

Artikel 3. Griffierechten


 1. Uit de vooraf te betalen bedragen bedoeld in artikel 2 zal het griffierecht worden voldaan. GT gaat er van uit dat de massaal bezwaarprocedure zodanig kan worden ingericht dat niet alle Deelnemers griffierechten verschuldigd zullen zijn in geval van een procedure bij de Rechtbank (tarief 2018: EUR 46), Gerechtshof (tarief 2018: EUR 318) of Hoge Raad (tarief 2018: EUR 329). GT kan dit echter niet voorshands garanderen. GT zal alles in het werk stellen om de massaal bezwaarprocedure zo te voeren dat slechts enkele situaties aan de rechter worden voorgelegd en aldus de griffierechten voor het collectief van Deelnemers voldaan gaan worden uit het geheel van vaste bedragen van Deelnemers ex artikel 2, lid 1.
 2. Indien zou blijken dat de massaal bezwaarprocedure echter toch zodanig verloopt dat alle Deelnemers, of een zodanig grote groep Deelnemers, op individuele basis beroep, hoger beroep, cassatieberoep of verzet moeten aantekenen, dan behoudt GT zich het recht voor om Deelnemer te verzoeken hetzij het betreffende griffierecht aanvullend te betalen, hetzij zich terug te trekken uit de massaal bezwaarprocedure.

Artikel 4. Het bezwaar


 1. Deelnemer erkent dat GT slechts zinvol bezwaar kan aantekenen tegen de aanslag Inkomensbelasting 2017 indien:
  1. de deelnemer zich conform dit Reglement heeft aangemeld;
  2. de aanslag inkomstenbelasting definitief is vastgesteld;
  3. de deelnemer een vermogensrendementsheffing (box 3) dient te betalen
 2. Deelnemer erkent dat zinvol bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 en indien nodig daarop volgende jaren, uitsluitend mogelijk is tegen de definitieve aanslagen zoals deze in het aangiftesysteem van GT is binnengekomen.

Artikel 5. Volmacht


 • Door middel van aanmelding geeft de Deelnemer GT een volmacht om namens hem/haar een lagere heffing box 3 heffing te bereiken en in dat kader:
  1. bezwaar te maken tegen de (gerekend vanaf datum waarop Deelnemer deelneemt) nog op te leggen definitieve aanslagen Inkomstenbelasting 2017, en
  2. bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 vanaf datum deelname, met inachtneming van een redelijke verwerkingstermijn voor GT van deze aanmelding bedoeld in artikel 1, lid 2), tijdig bezwaar kan aantekenen.

 • Voorts strekt deze volmacht ertoe:
  1. om zo nodig namens Deelnemer beroep aan te tekenen, hoger beroep aan te tekenen, cassatieberoep aan te tekenen danwel in verzet te gaan;
  2. Deelnemer zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • Deelnemer kan deze Volmacht te allen tijde herroepen. In dat geval vindt geen teruggaaf plaats van de eenmalige betaling die Deelnemer bij aanvang aan GT heeft betaald.

Artikel 6. Inspanningsverplichting


 • GT streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde Deelnemers, maar kan geen garantie geven op resultaat.

Artikel 7. Algemene voorwaarden:


 • De algemene voorwaarden van GT, hier te downloaden zijn, zijn van toepassing op onderhavige dienstverlening door GT. Indien onderdelen van dit reglement en de algemene voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert dit Reglement boven de algemene voorwaarden.